เกริ่น

สวัสดีครับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมชมทุกท่าน

........ก่อนอื่นขอแนะนำว่าบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกันเรื่องการส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ระหว่างแผนกงานส่งเสริมระบบการเรียนการสอนกับผู้ชมหรือผุ้เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเดียวกันในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือทุกเนื้อหาวิชา บล็อกนี้ยินดีเป็นเวทีให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือความสามารถได้อย่างเต็มความสามารถ จึงหวังว่าท่านจะฝากแง่มุมแนวคิดไว้เป็นวิทยาทานแก่ผู้ชมท่านอื่น ๆ ต่อไป

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ระบบการเรียนการสอน


........ระบบการเรียนการสอนคืออะไร?........

........ระบบการเรียนการสอน (instructional system)เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้กับสถานการณ์การเรียนการสอนได้ ซึ่งอาจมีทั้งระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้อย่างจำเพาะเจาะจง กละระบบที่ออกแบบไว้อย่างกว้าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานณ์การอื่น ๆ ได้ ดังนั้นเพื่อให้ระบบการเรียนการสอนเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นแนวคิดได้อย่างชัดเจนนักออกแบบการเรียนการสอนจึงถ่ายทอดกระบวนการออกมาเป็นสื่อในลักษณะของแผนภูมิ แผนภาพ ผังกราฟิก หรือผังความคิด เพื่อจำลองแนวคิดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จึงเรียกแผนภูมิ แผนภาพเหล่านี้ว่า แบบจำลอง (model) ซึ่งแบบจำลองต่าง ๆ มีรูปแบบ (form) แตกต่างกัน

ประโยชน์ของการจัดระบบการเรียนการสอน........1. สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้สอนและผู้บริหารว่าการเรียนการสอนจะดำเนินไปตามแผนการเรียนการสอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ.......2. การออกแบบการเรียนการสอนและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบจะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการลองผิดลองถูกโดยไม่จำเป็น.......3. การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนจะเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมกับพื้นฐานธรรมชาติของผู้เรียน เช่น วัย เพศ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม

ตัวอย่างการออกแบบระบบการเรียนการสอน
........นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น เคมพ์ (Kemp,1971) เจอร์ลาชและอี(Gerlach & Ely,1971) ดิคและคาเรย์ (Dick and Carey,1985) คลอสไมร์และริพเพิล (Klausmeir and Ripple,1971) บริกส์ (Briggs,1977) ซีลส์และกลาสโกว์ (Seels and Glasgow,1990) กามีนูไอ (Kameenui and Simmons,1990) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2531) เป็นต้น

การประยุกต์แนวคิดมาใช้
........การประยุกต์แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอนมาใช้กับการออกแบบการเรียนการสอน เป็นวิธีการที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น โดยการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของแบบจำลองของนักการศึกษาแต่ละท่านและนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับงานที่จะทำต่อไป

ต้องศึกษาอะไรบ้าง?? ....โปรดติดตามต่อไป....


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น